Grafické práce

Základná cena zahŕňa:

Orez do požadovaného formátu

Úpravu jasu a kontrastu

Korekciu farieb

Základnu retuš nečistôt

Základnu bodovú retuš

Digitalizácia pokročilými technikami

Skenovanie fotografií a negatívov

Ďalšie úpravy a grafické práce

Text pod fotografiou

Text je možné umiestniť na ľubovoľný porcelán. Veľkosť textu je daná veľkosťou porcelánu a dĺžkou textu tak, aby bol výsledok vyvážený. Možno voliť písmo pätkové a bezpätkové.

Ak nie je určenés bližšie, volíme štandardne pätkové ako tu na ukážke. Cena 5,20 €.

Výmena / úprava pozadia

(Najčastejšie 3,60 - 5,60 € podľa zložitosti a množstva úprav) Výmena pozadia je veľmi častou úpravou požadovanou zákazníkmi (napr. pri skupinových alebo iných fotografiach s rušivým pozadím za portrétom).

Montáž dvoch osôb

Pri požiadavke na spojenie dvoch portrétov na jeden porcelán je nutné odstránenie pozadia u pôvodných predlôh a následné citlivé prepojenie (montáž) do jedného celku. Cena 6 - 11 € podl'a náročnosti a vel'kosti úprav.

Retuš prasklín, zlomov, mechanického poškodenia

Posudzujeme individuálne. Ceny sa najčastejšie pohybujú v rozmedzí 3,60 - 10 €.

Komplikované rekonštrukcie (individuálne posúdenie)

Pri veľmi poškodených predlohách je nutná komplexná rekonštrukcia snímky.

Náhľad - spracovanie a zaslanie e-mailom.

Pri veľmi poškodených predlohách je nutná komplexná rekonštrukcia snímky.
Ak je potrebné (najmä u väčších retuší, montáží a pod.), pripravíme Vám tlačový náhľad na posúdenie.